Házirend

1. A házirend célja

1.1 A Házirend célja, hogy meghatározza az R-med Performance LAB (Címe: 1012 Budapest, Márvány u. 17.) – továbbiakban Szolgáltató és az ott tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők) – továbbiakban Felhasználó egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a magas színvonalú szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek. Továbbá meghatározza az R-med Performance LAB és eszközeinek rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

2. Az R-med Performance LAB területén TILOS:

2.1. a dohányzás és alkohol fogyasztása!

2.2. ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

2.3. drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

2.4. minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

2.5. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!

2.6. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!

3. Speciális szabályok:

3.1. A terem területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

3.2. Az R-med Performance LAB teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül!

3.3. Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mellőzendő!

3.4. A terembe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!

3.5. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe Szolgáltató szolgáltatásait.

4. Általános szabályok:

4.1. Az A Fitness területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.

4.2. Az A Fitness területén dolgozó edzők, személyi edzők és vezetők jogosultak felhívni Felhasználók figyelmét, a megfelelő sportöltözet viselésére és a sporteszközök helyes használatára!

4.3. A gépek és eszközök használatát követően minden Felhasználó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

4.4. Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező!

4.5. Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!

4.6. Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles!

4.7. A csoportos órákra előre be kell jelentkezni Szolgáltató online rendszerében www.rplab.hu. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

4.8. Csoportos órákra a bejelentkezés kötelező. A foglalás lemondását lehetőség szerint az óra kezdete előtt egy órával személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni.

4.9. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

4.10. Az R-med Performance LAB egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

4.11. Az R-med Performance LAB szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével veheti igénybe!

4.12. Az R-med Performance LAB nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni.

4.13. Az R-med Performance LAB üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörő rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával!

4.14. A sportszolgáltatások díjait az online felületen történő vásárlással, de legkésőbb az óra kezdete előtt, előre kell megfizetni.

4.15. E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

5. Felelősség vállalás:
5.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

5.3. A talált tárgyakat minden vendég az edzőnek köteles dokumentálás mellett leadni!

5.4. A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

6. Öltöző, szauna előtér
6.1. Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

6.2. A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

6.3. A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

6.4. A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

6.5. Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.

6.6. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

6.7. Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

7. Recepció
7.1. Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltőző kulcsot, személyesen adják át recepciós munkatársunknak.

7.2. Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.

7.3. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

7.4. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

7.5. Az A Fitness recepciójában csak az A Fitness alkalmazottai tartózkodhatnak!

7.6. Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag egyéb fizetési eszköz ellenében.

7.7. Az igénybe vett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción, személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni.

8. Rendkívüli esemény
8.1. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Az A Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

o Mentők (baleset esetén):104

o Tűzoltóság (tűz esetén): 105

o Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107

o Általános segélyhívó (bármely esetben):112

9. Szabálytalan viselkedés esetén
Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén Szolgáltató jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Szolgáltató intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttmőködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.